Yontma Taş Çağı
Yeni Taş Çağı
Bakır Taş Çağı
Eski Tunç Çağı
Asur Ticaret Kolonileri
Hititler
Geç Hititler
Urartular
Frigler
Batı Anadolu Uygarlıkları
Helenistik Dönem
Roma Dönemi
Bizanslılar
Selçuklular
Osmanlılar
Türkiye Cumhuriyeti
 
 

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ’nde Anadolu Arkeolojisine ait eserler,  Osmanlı Devrinin bu tarihi mekanlarında Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sıra ile sergilenmektedir. Müze Planı.

PALEOLİTİK ÇAĞ (Yontma Taş Çağı) - M.Ö 900.000-8000

Yontma Taş Çağı günümüzden yaklaşık 900 000 önce başlamıştır. İlk insanlar, tehlikeli doğa koşulları altında mağaralarda kaya sığınaklarında yaşamışlar ve yaşadıkları ortamda bulunan yabani sebze ve meyve kökleri ve avladıkları hayvanların etleriyle beslenmişlerdir.  Antalya Karain Mağarası dönemin en önemli yerleşim yeridir.

NEOLİTİK ÇAĞ (Yeni Taş Çağı) - M.Ö. 8000-5500.

Yerleşik yaşama geçilmesi ve ilk besin üretiminin başlaması ile birlikte Anadolu’da Yeni Taş Çağı başlar. Konya'nın Çumra ilçesinin kuzeyinde yer alan Çatalhöyük, dönemin en önemli merkezidir. Kerpiç temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı evler mağaralardan sonra insanların yaşadıkları ilk konutlarıdır. Çatalhöyük kent planı, damga mühür, ayna, kumaş parçası, ana tanrıça heykelleri dönemin ilkleri arasında yer almaktadır.

KALKOLİTİK ÇAĞ (Bakır Taş Çağı) - M.Ö. 5500-3000

Taş aletlerin yanında bakırın da kullanılması ile başlayan dönem Kalkolitik Çağ olarak adlandırılmaktadır. Geç Kalkolitik Dönem yerleşimlerinin en önemlileri Alişar ve Alacahöyük, Hacılar, Canhasan Kuruçay, Tilkitepe ve Beycesultan'dır Bu dönem konutları taş temelli kerpiç duvarlıdır. Artık seramikler kök boyayla bezenmeye perdahlanmaya ve form açısından çeşitlenmeye başlamıştır. Neolitik Dönemin devamı pişmiş toprak tanrıça heykelcikleri daha şematik olarak yapılmıştır. Gümüş ve bakırın kullanılması bu dönemin ilkleri arasında yer alır.  

ESKİ TUNÇ ÇAĞI - M.Ö. 3000-1950

M.Ö. III. binin başlarında insanlar bakır ile kalayı karıştırarak tunç madenini elde etmişler ve bu dönem Eski Tunç Çağı olarak adlandırılmıştır. Geleneksel Anadolu mimarisini temsil eden taş temelli kerpiç duvarlı evler bu dönemde de devam etmiştir. Eski Tunç Çağı'nda besin üretiminin yanı sıra madencilikte gelir getiren önemli bir sektördür. Dönemin sonlarına doğru seramik yapımında çömlekçi çarkı kullanılmaya başlamıştır. Eski Tunç Çağı merkezlerinde çok miktarda ele geçen ağırşaklar, tezgah ağırlıkları ve kirmenler dokumacılığın çok ilerlediğini göstermektedir.

ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİ - M.Ö. 1950-1750

Bu dönem Anadolu’da yazılı tarihin başlangıcıdır. M.Ö. II. binin başlarında Asurlularla (Bu günkü Irak) olan ticari ilişkiler sayesinde yazının Anadolu’ya girdiğini görüyoruz. Ticareti; Asur'dan getirilen kalay, keçi kılı, dokuma ürünleri, elbise kumaşı, süs eşyası ve bazı kokular karşılığında satın alınan altın ve gümüş eşya oluşturuyordu. En önemli merkez Kayseri yakınlarındaki Kültepe Kaniş Karumu'dur

HİTİTLER - M.Ö. 1750-1200

M.Ö. 2. binde Anadolu’da ilk siyasi birlik Kızılırmak kavsi içinde Hititler tarafından kurulmuştur. Başkentleri Boğazköy (Hattuşa) ile birlikte İnandık, Eskiyapar, Alacahöyük, Alişar, Ferzant, zengin buluntu veren Hitit merkezleridir. Kabartmalı, boğa biçimli kaplar, pişmiş toprak eserler, devlet arşivine ait tabletler, kral adı yazılı mühürler dikkati çekmektedir. M.Ö.1270 yılında Dünyada bilinen ve iki büyük devlet arasında imzalanan ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması bu dönemde imzalanmış ve bu gün İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

FRİGLER - M.Ö. 12.yy-700

M.Ö. 12. yüzyılda boğazlar üzerinden Anadolu’ya gelen Frigler, yaklaşık M.Ö. 1000 yıllarında krallıklarının başkentleri yapacakları Gordion’a ulaşmışlardır. Frig soyluları ve ileri gelenlerinin tümülüslerinin yanı sıra Gordion Antik Kenti’nin bulunduğu Polatlı-Yassıhöyük köyünde ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye müzeleri arasında 17. sırada yer alan bir de yerel müze bulunmaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen Frig Dönemi’ne ait eserlerin hemen hemen tamamı Gordion Antik Kentindendir.  

URARTULAR - M.Ö. 1200-600

Urartular M.Ö. I. binin başlarında Van Gölü çevresinde bir devlet kurmuşlardır. Urartu toprakları yüksek ve kayalık dağlarla çevrili düzlüklerden, platolardan, dar ve derin vadilerden meydana gelmiştir. Bu gün hala kullanılan su kemerleri ve barajlar bize bıraktıkları önemli eserlerdir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Çivi yazısını kullanmışlardır. Van sınırları içerisinde yer alan Başkent Tuşpa dışında Patnos, dönemin önemli yerleşimlerindendir. Çok iyi bildikleri maden işçiliği ve süs eşyaları Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin önemli eserleri arasındadır.

GEÇ HİTİTLER - M.Ö. 1200-700

M.Ö. 12. yüzyılda boğazlar üzerinden Anadolu'ya gelen deniz kavimleri tarafından Hitit İmparatorluğu yıkılmıştır. Bu saldırıdan kurtulabilen Hititler, M.Ö.700 yılına kadar Güney ve Güneydoğu Torosların dağlık bölgelerinde beylikler halinde yaşmışlardır. Kargamış, Zincirli, Malatya-Aslantepe dönemin önemli merkezlerindendir. Çivi yazısı yerine hiyeroglif yazının kullanılması, Geç Hitit şehir krallıkları kültürünün ortak özelliklerindendir.

ÇAĞLAR BOYU ANKARA VE KLASİK DEVİRLER

M.Ö. II. binin sonlarında, boğazlar üzerinden Anadolu’ya olan deniz kavimleri göçleri köklü değişikliklere neden olur. Anadolu’nun büyük bir bölümüne egemen olan Hitit İmparatorluğu tarih sahnesinden silinir ve Anadolu topraklarının siyasi coğrafyası yeniden şekillenir. M. Ö. I. binin ilk yarısında,  Batı Anadolu’da Lidya, Güney Anadolu'da Geç Hitit, Doğu Anadolu'da Urartu, Orta Anadolu'da  Frig krallıklarının idaresi altında kalır. Arkasından Pers hakimiyeti, Büyük İskender’in Asya seferinden sonra Helenistik Dönem, Bergama Kralı III. Attalos’un M.Ö. 133 yılında ölümü sonrası vasiyeti ile Anadolu Roma egemenliğine girer. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölünür. Konstantinopolis (Istanbul), Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olur ve Bizans Dönemi başlar.

1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu kapıları Türklere açılır ve Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar sırasıyla; Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu bu topraklar üzerinde hüküm sürer. 1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı sonunda, 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilir ve son olarak Anadolu topraklarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulur.

M.Ö. 1. binin ikinci yarsından başlayarak ARKAIK, KLASIK, HELLENİSTİK, ROMA, ve BİZANS dönemine ait altın, gümüş, cam, mermer, bronz eserler ile ilk paradan başlayarak günümüze kadar madeni paraları da içeren koleksiyonlarımız müzenin alt katında sergilenmektedir.

 
 
> Müzenin Tarihçesi
> Müze Binasının Tarihçesi
> Müze Gezerken...
> Ören Yeri Gezerken...
> İletişim Bilgileri
 
 
 
 
 
Senden Önce Anadolu Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 

Favorilerime Gönder

Ana Sayfam Yap İletişim

 © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım ve Uygulama: Tasarımofisi Ltd. Şti.